زمان کل: ۳۱ ساعت و ۵۸ دقیقه

این کتاب صوتی را می توانید در ادامه دانلود کنید.

 دانلود بخش اول (حجم: ۲۷٫۶MB)                  دانلود بخش دوم (حجم: ۲۷٫۴MB)

دانلود بخش سوم (حجم: ۲۷٫۶MB)                دانلود بخش چهارم (حجم: ۲۸MB)

دانلود بخش پنجم (حجم: ۲۸MB)                  دانلود بخش ششم (حجم: ۲۷٫۴MB)

دانلود بخش هفتم (حجم: ۲۷٫۳MB)              دانلود بخش هشتم (حجم: ۲۹MB)

(Download Server: Mediafire     Format: Mp3     Archive Type: RAR)