معرفی کتاب سیر و سلوک، طرحی نو در عرفان عملی شیعی؛ آیت الله علی رضائی تهرانی

انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره - قم

کتاب سیروسلوک عرفان عملی شیعی آیت الله علی رضائی تهرانی

کتاب سیروسلوک آیت الله شیخ علی رضائی تهرانی

http://www.maalem.ir/images/NewsImages/133.jpghttp://www.rasanews.ir/Images/News/Larg_Pic/6-7-1392/IMAGE635160583825000000.jpg


نمونه ای از طرح ها و نمودار های کتاب :


این کتاب در یک پیش گفتار و چهار بخش که شامل بیست و دو فصل می باشد تدوین شده است که بدین ترتیب می باشند :


پیش گفتار : خاستگاه عرفان – بیدارسازی فطرت آدمی – حکمت تفاوت ادیان – خاستگاه عرفان اسلامی – توضیح معانی واژه عرفان و ...


فصل اول : آگاهی های مقدماتی (1.چشم انداز سفر 2.ماهیت سفر 3.ضرورت سفر 4.موانع شروع سفر 5.سفارشهای پیش ازسفر 6.تعداد سفر 7.مدت سفر)


فصل دوم: لوازم سفر ( 8. مسافر سفر   9. همراهان سفر   10.مرکب سفر   11. راهنمای سفر   12. زاد و توشه سفر)


فصل سوم: مقاطع سفر (13.مبدأ سفر  14.منازل سفر  15.مقصدسفر  16.کریوه ها وگردنه های سفر  17.راه میان بر سفر)


فصل چهارم: آگاهی های تکمیلی (18.راه های انحرافی و مشابه سفر 19.رهزنان سفر 20.آفات سفر 21.سبک بالی درسفر 22.زبان سفر)


کتاب "سیر و سلوک، طرحی نو در عرفان عملی شیعه" اثر استاد معظّم آیت الله علی رضائی تهرانی در قطع وزیری با 855 صفحه

از سوی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قدس سره الشریف به زیور طبع آراسته شده است.

عرفان عملی

زیر گروه های این گروه: